Polityka prywatności

W związku z uchwaleniem 10 maja 2018 roku przez Sejm RP VIII kadencji nowej ustawy o ochronie danych osobowych, która zapewnia stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, które obowiązuje w polskim porządku prawnym bezpośrednio i ma zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r. przedstawiamy Państwu Politykę prywatności, która opisuje sposób ochrony i przetwarzania danych osobowych.

  1. Administratorem przekazywanych przez Państwa danych osobowych jest firma Chłodnictwo AGD Józef Habura z siedzibą w Piekarach Śląskich przy ul. 1 Maja 35 (POLSKA), NIP 6340189896, REGON 271057263.
  2. Podane dane osobowe są udostępniane dobrowolnie w celu swobodnego kontaktu z Administratorem w sprawach biznesowych lub marketingowych.
  3. Dane osobowe przetwarzane są w celu: zawierania umów, świadczenia usług, przygotowywania ofert, wystawiania faktur oraz innych dokumentów księgowych, realizacji płatności, obsługi reklamacji, procesów windykacji lub procesów sądowych.
  4. Firma Chłodnictwo AGD może przekazywać dane osobowe następującym osobom trzecim: firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług marketingowych. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z firma Chłodnictwo AGD umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa przy przetwarzaniu danych osobowych.
  5. Dane osobowe przechowywane będą do momentu zakończenia czynności określonych w punkcie 3.
  6. Posiadają Państwo prawo do żądania od firmy Chłodnictwo AGD dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych oraz prawo do przenoszenia danych.
  7. Firma Chłodnictwo AGD zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez Chłodnictwo AGD wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych).
  8. System informatyczny, w którym są przetwarzane dane osobowe spełnia wymogi z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).